BULLETIN
of Udmurt University
Sociology. Political Science. International Relations
udsu-logo

Khlebnikov I.V.


Affiliation:
Address: Maksima Gorkogo st., 154-61, Izhevsk, Russia, 426008
Publications