BULLETIN
of Udmurt University
Sociology. Political Science. International Relations
udsu-logo

Kleymenov M.V.


Affiliation: Ural State University of Economics
Address: 8 Marta/Narodnoy Voli st., 62/45, Yekaterinburg, Russia, 620144
Publications