BULLETIN
of Udmurt University
Sociology. Political Science. International Relations
udsu-logo

Pushkareva V.V.


Affiliation: Udmurt State University
Address: Universitetskaya st., 1/2, Izhevsk, Russia, 426034
Publications