BULLETIN
of Udmurt University
Sociology. Political Science. International Relations
udsu-logo

Sannikova O.V. Sannikov


Affiliation: Udmurt State University
Address: Universitetskaya st., 1/6, Izhevsk, Russia, 462034
Publications