BULLETIN
of Udmurt University
Sociology. Political Science. International Relations
udsu-logo

Zolotykh V.R.


Affiliation: Udmurt State University
Address: 1, Universitetskaya st., Izhevsk, 426034, Russia
Publications